Bild, lånad från Google
 
Jag vet att många tycker att vi inte bör vara med i EU, berätta gärna för mig hur ni tänker och vad ni tycker om EU. 
 
EU bygger på värderingar som människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. EU:s mänskliga rättigheter är klart förankrade i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Under slutet av andra världskriget var målet att sluta fred i Europa eftersom att kriget hade inneburit ett nederlag för den politiska ordningen då det byggts upp maktbalans mellan de europeiska stormakterna. De två huvudmålen efter andra världskriget var att minska rivalitet mellan Europas nationalstater för att det inte ska bli krig igen och för att öka det ekonomiska välståndet genom att skapa en integrerad europeisk marknad. USA var den stat som la fram det första avgörande initiativet till att de europeiska staterna skulle samarbeta med hjälp av att ta bort handelshinder dess emellan och börja utveckla sina relationer. Detta krav ställdes på Europa för att de skulle få ett amerikanskt ekonomiskt bistånd, alltså att ett arrangemang kallad Marshallplanen som skulle hjälpa Västeuropa efter kriget med en ekonomisk återuppbyggnad. Organization for European Economic Co-operation (OEEC), kallas den organisation som då skapades. Dock gjordes flera försök för att ett fungerande samarbete skulle införas vilket blev mer eller mindre lyckat då EU idag har växt fram ur Schuman-planen som är den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), även kallas Kol- och stålunionen.

 

År 1950, 9 maj firar man Europadagen, det är denna dag Shuman-planen lades fram, namnet kommer ifrån Robert Shuman som då var fransk utrikesminister och det var Jean Monnet, fransk ekonom och politiker som utarbetade planen där grunden var att alla Europeiska länder fick delta i en gemensam ''hög myndighet'' som handlade om kol- och stålproduktionen. Detta var ett lockande område för de länder som var intresserade av att producera vapen och krigsmaterial då man skapar en gemensam marknad för vapen och krigsmaterial där de överstatliga institutionerna administrerar.

 

Detta skulle vara ett första steg mot en europeisk federation där från början endast sex länder samarbetade, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Västtyskland, Italien och Nederländerna.

 

När Romföredraget trädde i kraft, 1958, bildades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) vilket innebar att de Europeiska länderna skulle kunna ha fria rörligheter inom marknaden dess emellan gällande alla typer av varor samt i långa loppet även för personer, tjänster, kapital. Ett samarbete gällande tullunionen kompletterades med EEG, 1968 samt Euratom, 1958, ett gemensamt kontrollerande av kärnenergiområdet, dessa överenskommelserna kallades därefter för Europeiska Gemenskaperna (EG). EG är idag det som vi kallar för Europeiska Unionen (EU).

 

Fram tills år 1986 hade EG sammanlagt 12 medlemmar och på vägen dit hade det gått ganska trögt för dem då kriser, bråk och oenighet hade skapats gällande ekonomi, beslut och politiska frågor. Något som underlättade detta var att europeiska enhetsakten trädde fram 1987 så att beslut skulle fattas med hjälp av kvalificerad majoritet.

 

Den Europeiska Unionen bildas 1993 då två regeringskonferenser hölls mellan EG:s medlemmar då de ville bygga upp EG med en ekonomisk och monetär union (EMU). Detta kallas för Maashtrichtföredraget samt bestämdes gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga- och inrikesfrågor.

 

Sverige trädde in i EU år 1995, samt närliggande länder också. Då genomfördes den Ekonomiska och Monetära Unionen i tre steg och för att få fart på EU:s ekonomi antogs Lissabonstrategin, vilket gav goda resultat.

 

Nu när EU växt och lyckats med gemenskapen inom Europa kan man säga att redan under 2000-talet har antalet medlemmer i EU fördubblats från 15 medlemsländer till 28 stycken. År 2007 trädde Lissabonföredraget fram för medlemsländerna, det har undertecknats av EU:s stats- och regeringschefer efter att ett föredrag innan detta stoppades av två länder där det röstades nej i folkomröstningen för en konstitution till Europa.

 

Jag anser att EU har utvecklats mycket på kort tid, genom samarbetet har stärkts något otroligt och kommunikationen mellan länderna i Europa också. Lagarna i EU-länderna har samma grund och måste anpassa sig efter EU, vilket gör det relativt jämnställt mellan länderna samt att genom öppna gränser och den fria marknaden har det underlättat för samhället och människorna i samhället att skapa kontakter och samarbeta med andra länder.

 

En marknad som EU bidrar till är Jordbruket med hjälp av bidrag, detta är för att underlätta, garantera en levnandsstandard, öka produktionen och tryggheten för oss människor men framförallt jordbrukarna och priserna på produkterna. Jag tycker detta är väldigt bra då vi människor efter andra världskriget hade risk för ökad brist på mat, genom detta bidrag underlättar det för oss människor att ha råd samt att jordbrukarna ska ha råd för att leva på sitt jordbruk. Det finns två stöd inom Jordbrukspolitiken vilket är direktstöd, som är till bönderna samt landbygdsutveckling som ger stöd för att utveckla miljön och landsbygden.

 

Jag tycker att EU lutar åt den liberaliska ideologin på grund av de behöver och måste utgå ur ett perspektiv och grund där man lyfter fram alla länder och dess förutsättningar samt hur fungerande exempelvis ett förslag skulle fungera i vardera land. När EU tar beslut är det viktigt att utgå grundmässigt, de har gjort det relativt fritt inom EU då vi människor kan resa utan gränskontroller inom området samt att marknaden är relativt fri utöver de grundläggande lagarna som de har lagt fram för hur marknaden får se ut. Att etablera sig i ett annat land är ganska så lätt samt att arbeta i ett annat EU land, jag kan söka arbete i exempelvis Malta och ansöka om arbetstillstånd. Nu mera krävs det endast ett internationellt ID-kort för att resa inom EU-gränserna istället för ett passport.

 

Dock finns det en nackdel som visade sig nu i höstas då EU länderna skulle ta emot flyktingar från Syrien. Eftersom att gränserna är öppna inom Europa har flyktingarna och andra världsländer det enkelt att färdas mellan länderna inom EU gränserna, detta påverkade gränskontrollerna vilket gjorde att Sverige var tillfälligt tvungen att sätta upp dessa igen för att undvika att fler flyktingar kom till Sverige. Varför de gjorde så var på grund av att så pass många människor på så kort tid etablerade sig och sökte sig till Sverige för ett boende vilket Sverige inte kan ta hand om. Detta är en självklarhet då det måste finnas boende och ekonomi för att underhålla människor som kommer ifrån krigsområden.

 

Det finns alltid nackdelar och fördelar med EU beroende på ur vilket perspektiv man ser det ifrån. Att samarbete mellan länder som ligger ganska nära och inom Europa ser jag som positivt, samarbetet ger EU länderna stöd och människor frihet. Vi ställer helt enkelt upp för varandra, människorna, samhället. Det handlar om att ge och ta.

 

Källor

Tryckta

Bernitz, Ulf, Kjellberg, Anders, Introduktion till EU, sid 12-15, Norstedts Juridik, Femteupplagan, (2014)

Digitala

EU-upplysningen, EU:s historia (2016)

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-historia/

EU-upplysningen, EU:s jordbrukspolitik (2016) http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-jordbrukspolitik/

SO-rummet, Konservatism (2015) http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/konservatism#

SO-rummet, Liberalism (2015) http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/liberalism#

SO-rummet, Socialism och Kommunism (2016) http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/socialism-och-kommunism#

Sveriges Riksdag, Ledamöter & Partier  

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Wannerskog, Kalle, Ändring i lagen ska öppna för fler skolavslutningar i kyrkan, Sveriges Radio (2015) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5930113

Zetterman, Jacob, SD stoppar ny lag om skolavslutningar i kyrkan, Dagen (2015) http://www.dagen.se/sd-stoppar-ny-lag-om-skolavslutningar-i-kyrkan-1.365840

 

EU; stadgan om de grundläggande rättigheterna

Allmänt Kommentera
Bild, lånad från Google
 
Jag vet att många tycker att vi inte bör vara med i EU, berätta gärna för mig hur ni tänker och vad ni tycker om EU. 
 
EU bygger på värderingar som människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. EU:s mänskliga rättigheter är klart förankrade i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Under slutet av andra världskriget var målet att sluta fred i Europa eftersom att kriget hade inneburit ett nederlag för den politiska ordningen då det byggts upp maktbalans mellan de europeiska stormakterna. De två huvudmålen efter andra världskriget var att minska rivalitet mellan Europas nationalstater för att det inte ska bli krig igen och för att öka det ekonomiska välståndet genom att skapa en integrerad europeisk marknad. USA var den stat som la fram det första avgörande initiativet till att de europeiska staterna skulle samarbeta med hjälp av att ta bort handelshinder dess emellan och börja utveckla sina relationer. Detta krav ställdes på Europa för att de skulle få ett amerikanskt ekonomiskt bistånd, alltså att ett arrangemang kallad Marshallplanen som skulle hjälpa Västeuropa efter kriget med en ekonomisk återuppbyggnad. Organization for European Economic Co-operation (OEEC), kallas den organisation som då skapades. Dock gjordes flera försök för att ett fungerande samarbete skulle införas vilket blev mer eller mindre lyckat då EU idag har växt fram ur Schuman-planen som är den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), även kallas Kol- och stålunionen.

 

År 1950, 9 maj firar man Europadagen, det är denna dag Shuman-planen lades fram, namnet kommer ifrån Robert Shuman som då var fransk utrikesminister och det var Jean Monnet, fransk ekonom och politiker som utarbetade planen där grunden var att alla Europeiska länder fick delta i en gemensam ''hög myndighet'' som handlade om kol- och stålproduktionen. Detta var ett lockande område för de länder som var intresserade av att producera vapen och krigsmaterial då man skapar en gemensam marknad för vapen och krigsmaterial där de överstatliga institutionerna administrerar.

 

Detta skulle vara ett första steg mot en europeisk federation där från början endast sex länder samarbetade, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Västtyskland, Italien och Nederländerna.

 

När Romföredraget trädde i kraft, 1958, bildades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) vilket innebar att de Europeiska länderna skulle kunna ha fria rörligheter inom marknaden dess emellan gällande alla typer av varor samt i långa loppet även för personer, tjänster, kapital. Ett samarbete gällande tullunionen kompletterades med EEG, 1968 samt Euratom, 1958, ett gemensamt kontrollerande av kärnenergiområdet, dessa överenskommelserna kallades därefter för Europeiska Gemenskaperna (EG). EG är idag det som vi kallar för Europeiska Unionen (EU).

 

Fram tills år 1986 hade EG sammanlagt 12 medlemmar och på vägen dit hade det gått ganska trögt för dem då kriser, bråk och oenighet hade skapats gällande ekonomi, beslut och politiska frågor. Något som underlättade detta var att europeiska enhetsakten trädde fram 1987 så att beslut skulle fattas med hjälp av kvalificerad majoritet.

 

Den Europeiska Unionen bildas 1993 då två regeringskonferenser hölls mellan EG:s medlemmar då de ville bygga upp EG med en ekonomisk och monetär union (EMU). Detta kallas för Maashtrichtföredraget samt bestämdes gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga- och inrikesfrågor.

 

Sverige trädde in i EU år 1995, samt närliggande länder också. Då genomfördes den Ekonomiska och Monetära Unionen i tre steg och för att få fart på EU:s ekonomi antogs Lissabonstrategin, vilket gav goda resultat.

 

Nu när EU växt och lyckats med gemenskapen inom Europa kan man säga att redan under 2000-talet har antalet medlemmer i EU fördubblats från 15 medlemsländer till 28 stycken. År 2007 trädde Lissabonföredraget fram för medlemsländerna, det har undertecknats av EU:s stats- och regeringschefer efter att ett föredrag innan detta stoppades av två länder där det röstades nej i folkomröstningen för en konstitution till Europa.

 

Jag anser att EU har utvecklats mycket på kort tid, genom samarbetet har stärkts något otroligt och kommunikationen mellan länderna i Europa också. Lagarna i EU-länderna har samma grund och måste anpassa sig efter EU, vilket gör det relativt jämnställt mellan länderna samt att genom öppna gränser och den fria marknaden har det underlättat för samhället och människorna i samhället att skapa kontakter och samarbeta med andra länder.

 

En marknad som EU bidrar till är Jordbruket med hjälp av bidrag, detta är för att underlätta, garantera en levnandsstandard, öka produktionen och tryggheten för oss människor men framförallt jordbrukarna och priserna på produkterna. Jag tycker detta är väldigt bra då vi människor efter andra världskriget hade risk för ökad brist på mat, genom detta bidrag underlättar det för oss människor att ha råd samt att jordbrukarna ska ha råd för att leva på sitt jordbruk. Det finns två stöd inom Jordbrukspolitiken vilket är direktstöd, som är till bönderna samt landbygdsutveckling som ger stöd för att utveckla miljön och landsbygden.

 

Jag tycker att EU lutar åt den liberaliska ideologin på grund av de behöver och måste utgå ur ett perspektiv och grund där man lyfter fram alla länder och dess förutsättningar samt hur fungerande exempelvis ett förslag skulle fungera i vardera land. När EU tar beslut är det viktigt att utgå grundmässigt, de har gjort det relativt fritt inom EU då vi människor kan resa utan gränskontroller inom området samt att marknaden är relativt fri utöver de grundläggande lagarna som de har lagt fram för hur marknaden får se ut. Att etablera sig i ett annat land är ganska så lätt samt att arbeta i ett annat EU land, jag kan söka arbete i exempelvis Malta och ansöka om arbetstillstånd. Nu mera krävs det endast ett internationellt ID-kort för att resa inom EU-gränserna istället för ett passport.

 

Dock finns det en nackdel som visade sig nu i höstas då EU länderna skulle ta emot flyktingar från Syrien. Eftersom att gränserna är öppna inom Europa har flyktingarna och andra världsländer det enkelt att färdas mellan länderna inom EU gränserna, detta påverkade gränskontrollerna vilket gjorde att Sverige var tillfälligt tvungen att sätta upp dessa igen för att undvika att fler flyktingar kom till Sverige. Varför de gjorde så var på grund av att så pass många människor på så kort tid etablerade sig och sökte sig till Sverige för ett boende vilket Sverige inte kan ta hand om. Detta är en självklarhet då det måste finnas boende och ekonomi för att underhålla människor som kommer ifrån krigsområden.

 

Det finns alltid nackdelar och fördelar med EU beroende på ur vilket perspektiv man ser det ifrån. Att samarbete mellan länder som ligger ganska nära och inom Europa ser jag som positivt, samarbetet ger EU länderna stöd och människor frihet. Vi ställer helt enkelt upp för varandra, människorna, samhället. Det handlar om att ge och ta.

 

Källor

Tryckta

Bernitz, Ulf, Kjellberg, Anders, Introduktion till EU, sid 12-15, Norstedts Juridik, Femteupplagan, (2014)

Digitala

EU-upplysningen, EU:s historia (2016)

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-historia/

EU-upplysningen, EU:s jordbrukspolitik (2016) http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-jordbrukspolitik/

SO-rummet, Konservatism (2015) http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/konservatism#

SO-rummet, Liberalism (2015) http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/liberalism#

SO-rummet, Socialism och Kommunism (2016) http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/socialism-och-kommunism#

Sveriges Riksdag, Ledamöter & Partier  

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Wannerskog, Kalle, Ändring i lagen ska öppna för fler skolavslutningar i kyrkan, Sveriges Radio (2015) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5930113

Zetterman, Jacob, SD stoppar ny lag om skolavslutningar i kyrkan, Dagen (2015) http://www.dagen.se/sd-stoppar-ny-lag-om-skolavslutningar-i-kyrkan-1.365840